Usmernenie pre farnosť

Drahé sestry a bratia!

Vzhľadom na okolnosti a vyhlásenia ktoré musíme rešpektovať, spovedanie pred sviatkami Paschy bude vo vážnych a naliehavých prípadoch, alebo v nebezpečenstve smrti, ináč sú veriaci v danej výnimočnej situácii vyzvaní vzbudiť si dokonalú ľútosť s úmyslom sa čo najskôr v budúcnosti vyspovedať. Posvätenie bahniatok si každá rodina doma urobí sama, a to pokropením svätenou vodou. Liturgie sa naďalej budú slúžiť za zatvorenými dverami chrámu, bez prítomnosti veriacich. (podľa KBS, až do odvolania) Využite možnosti sledovania obradov a bohoslužieb skrze TV Lux, Tv Logos a rádio Lumen, ako aj prenosy liturgií v RTVS.

Pozývam vás k spoločnej večernej modlitbe sv. ruženca a korunky Božieho milosrdenstva, po ktorom vždy posielam kňazské požehnanie pre celú farnosť. Prikladám zároveň texty, ktoré nám pomôžu si vzbudiť dokonalú ľútosť a získať plnomocné odpustky. Zostávam s vami duchovne spojený skrze liturgie a modlitby, ktoré zatiaľ slávim bez vašej prítomnosti, ale srdcom s každým jedným z vás.

o. Tomáš

Katechizme Katolíckej cirkvi sa v bode 1484 píše:

„Individuálna a úplná spoveď a rozhrešenie ostávajú jediným riadnym spôsobom, ktorým sa veriaci zmierujú s Bohom a s Cirkvou, ak od takej spovede neoslobodzuje fyzická alebo morálna nemožnosť.“ Momentálne sa nachádzame v situácii, kedy z morálneho hľadiska je dôležitejšie myslieť na svoje zdravie ako aj zdravie svojich ostatných bratov a sestier v krajine.

Ohľadom ľútosti sa Katechizmus vyjadruje takto: „Medzi úkonmi kajúcnika je na prvom mieste ľútosť. Je to ‚bolesť duše nad spáchaným hriechom a jeho zavrhnutie s predsavzatím viac nehrešiť‘.“ (bod 1451)  Veľmi dôležitým faktom je aj nasledovný bod: „Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá“ (je to ľútosť z lásky – caritatis contritio). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné.“ (bod 1452)

Na základe učenia Katolíckej cirkvi vás chceme uistiť, že v súčasnej situácii vás Boh chce objať novým spôsobom a my mu to potrebujeme dovoliť. Dovoľte mu, aby vám odpustil hriechy nielen prostredníctvom kňaza, ale aj on sám. Ak sa situácia upokojí a sviatosti sa opäť začnú vysluhovať , vtedy mu všetko môžete vyznať. Budem vám k dispozícii.

Boh nám daroval sviatostný život, ktorý je centrom kresťanského kultu a života nášho vzťahu s Bohom. Avšak, Boh k nám môže vstúpiť a aj vstupuje mnohorakým spôsobom, veľakrát aj pre nás neznámym či neočakávaným. Chceme vás pozvať, aby ste tieto dni využili pre stíšenie sa v osobnej modlitbe či v kruhu svojich najbližších v domácnosti a prosili o otvorené srdce a oči pre toto Božie pôsobenie v každej chvíli nášho všedného života.