Drahí veriaci našej farnosti, a špeciálne manželské páry!

V dňoch  8. – 14. februára 2021 prebieha už tradičný Národný týždeň manželstva. Na TV Zemplín a TV Logos budú počas celého týždňa vysielané relácie, kde budú účinkovať viacerí členovia spoločenstva SKALA. Povzbuďte sa reálnymi príbehmi. Nezabudnite si tiež naplánovať aspoň jeden manželský večer 😊.

Premiéra bude stále o cca 19:00. Relácie bude možné pozrieť si aj na YouTube. Tu je nulté vydanie. 

PROGRAM NA JEDNOTLIVÉ DNI:

  • Pondelok  – Predstavenie NTM (manželia Vladimír a Renáta Sochorovci)
  • Utorok  – Povolaní k svätosti ( manželia Milan a Renáta Labantovci, Braňo a Marta Letkovci)
  • Streda  –  Úspech a popularita (manželia Ondrej a Erika Kandráčovci a bubeník Jozef Zima)
  • Štvrtok  – Kňazské manželstvá (manželia o. Michal a Eva Hospodárovci, o. Peter a Karin Labaničovci)
  • Piatok –  Predstavenie spoločenstiev ako “záchranných kolies” (manželia o. Peter a Petra Jakubovci, Centrum pre rodinu Sigord; Peter a Gabriela Štupákovci, Marana Tha Prešov) 
  • Sobota – Predstavenie spoločenstva Skala (manželia o. Peter a Silvia Horváthovci, Milan a Alžbeta Sipkovci, František a Daniela Tokarčíkovci)
  • Nedeľa – Dlhoročné manželstvá (manželia Ján a Mária Leškaničovci, Andrej a Anna Petrovovci, Mikuláš a Silvia Leškovci)

Tu je link na spoločenstvo Skala a na odber konkrétnych videí v danom dni tohoto týždňa:https://skalarodin.sk/pozvanka-k-sledovaniu-narodneho-tyzdna-manzelstva-8-14-februara-2021/

Zamyslenie vladyku Milana

VIERA JE VIAC NEŽ NÁBOŽENSTVO. Nedeľa po Bohozjavení

Po uväznení sv. Jána Krstiteľa, Ježiš sa ľudský ocitol v nebezpečenstve, lebo maličký a bezvýznamný Nazaret /por.Jn1 46/, vtedy mu nemohol dať bezpečie. S uväznením Jána sa stali podozrivými aj tí, ktorých Ján označil ako „dôležitých“: „Hľa, Baránok Boží…“/Jn1,29/ a aj Herodes Ježiša dával do súvislostí s Jánom Krstiteľom, ktorého dal sťať v žalári. /por.Mt14,1-2/. Azda aj preto /v ľudskom chápaní/ odišiel Ježiš z Nazareta do rušnejšieho mesta Kafarnaum, kde akoby sa stratil v dave. No tiež je pravdou, že po Jánovi zostalo prázdne miesto pre ohlasovanie pokánia a návratu k Bohu a ľud očakával toho, ktorého sv. Ján Krstiteľ označil slovami: „Po mne prichádza mocnejší…“/Mk1,7/. Cesta pre Krista už bola v ľudských srdciach pripravená, a tak Ježiš začal svoje dielo spásy tohto sveta v náväznosti na to, čo Krstiteľ hlásal: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo…“ /Mt 4,17/. My si často ľudský nedokážeme uvedomiť Boží „scenár“, lebo podliehame iba ľudským predstavám, ale Boh tým, čo koná v našich životoch sleduje vyšší cieľ, ako je iba ten pozemský, hoci k tomu používa celkom bežné ľudské situácie. Preto aj v našich životoch by malo byť zrejmé to, na čo poukazuje dnešné evanjelium: „Ľud bývajúci v temnotách, uzrel veľké svetlo…“ /Mt4,16/.

Boh aj nás chce z tohto bežného života voviesť do svetla vyššieho poznania pravdy, než je to u tých, ktorí Božej pravde aj dnes odporujú. V tom je pre nás veľmi dôležitá naša dôvera v neho, od ktorej bude záležať to, či k tomuto svetlu pravdy sa dokážeme priblížiť. Niekedy sa to môže zdať veľmi ťažkým, ale v zásade vždy je dôležitým to, či sme naozaj veriaci v Krista, alebo len tak sa „tvárime“ uznávajúc základné pravdy viery a priznávajúc sa ku kresťanstvu. Naša viera totiž nesmie ustrnúť na naučených formulkách a navyknutých tradičných spôsoboch, lebo vzťah -aj ku Kristovi- je čosi živé, čo prechádza rozličnými skúškami a obdobiami. Tak nám to kedysi povedal náš profesor pastorálnej teológie: -viera to nie sú hodinky, ktoré si môžem na chvíľku odložiť, keď ich nepotrebujem, a potom si ich vziať späť. Viera je stále „stávajúcou“ sa v nás, teda buď vzrastá – alebo upadá, lebo stagnácia tu nie je možná. Viera – to nie je náboženstvo, čo je charakterizované iba ako súhrn náboženských právd, ktoré uznávame. Lebo viera je osobný vzťah, ktorý žijeme s tým, koho považujeme za vieryhodného pre svoj život aj s jeho názormi, preto Kristus prišiel medzi ľudí a stal sa jedným z nás. No demokracia hovorí iba o náboženskej slobode, ktorá sa prezentuje ako možnosť hlásiť sa k niektorému z náboženstiev, ale nikdy sa tu nedá hovoriť o skutočnej slobode viery.

Vidieť to aj z toho, že v každej dobe mocní tohto sveta chceli by nám vnútiť „svoju vieru“, teda svoje názory, ktoré sa týkajú niekedy pohľadu na neviditeľného Boha, inokedy sa pretláčajú nesprávne názory na cirkev a dnes dokonca i na človeka, ktorý je stvorený ako muž a žena, čo pomaly chce ktosi zmeniť v myslení súčasného človeka iba na „sociálny konštrukt“. Toto je dôležité pre nás vedieť, že iba Kristus sa stal svetlom sveta /Jn8,12/ tým, že nám dal jasný pohľad na Otca i na život človeka s Bohom v zachovávaní jeho zákona – On je tým svetlom, ktoré osvecuje myslenie človeka. Ak sa ktokoľvek pokúša zmeniť pravdy evanjelia, tak vnáša tmu a útočí aj na našu vieru. Tu na zemi prechádzame rozličnými skúškami viery i nešťastiami, ktoré zasahujú do našej viery. Ohrozujú nás choroby, vojny, ľudská nevraživosť i rozličné pohromy, no to všetko sa dá zvládať bez psychickej ujmy len vo svetle Kristovho poznania a úprimnej viery v neho. Preto je dôležité zachovať si ju „bez škvrny a vrásky“, ako nám zdôrazňuje sv. apoštol Pavol poukazujúc na Cirkev, ktorá si musí zachovať čistotu viery: „…pripravil si Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky, ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená“ /Ef5,27/. Dnes, keď slávime Nedeľu po Osvietení, dáva nám cirkev čítať evanjelium o Kristovom príchode do pohanskej Galiley a tým nasmerúva náš pohľad aj na novopohanský svet, ktorý potrebuje svetlo Kristovho evanjelia. Kto iný by ho mal viac prezentovať, než tí, ktorí skutočne uverili v Krista a nepohŕdajú žiadnym náboženstvom, lebo ono naznačuje akési pravdy viery. Avšak vierou je až náš osobný vzťah s Bohom a práve preto je viera pre náš život viac, ako náboženstvo, ktoré je iba súhrnom náboženských právd, ktoré sú dnes tak veľmi relativizované. Keď Kristus vstúpil do krajiny Zabulona a Neftaliho, „ľud bývajúci v temnotách, uzrel veľké svetlo“ a toto svetlo Božieho poznania prenikne aj do nášho vnútra, ak skutočne uveríme Kristovi a svoj život si zariadime podľa právd evanjelia a nie podľa zásad tohto novopohanského sveta.

Prosme Máriu, ktorá nám Krista porodila, aby sa v nás zrodila nová nádej aj v týchto ťažkých časoch, a aby naše vnútro prežiarilo svetlo skutočnej viery, ktorá prináša nádej aj do tmavých dní dnešného diania vo svete.

+ Milan

„SLÁVA ISUSU CHRISTU!“

PASTIERSKY LIST

Drahí bratia a sestry!


Dnes je Nový rok 2021. Tento deň je v celej Cirkvi, ako vo východnej tak aj západnej tradícii významovo veľmi bohatý. Východná cirkev slávi sviatok Obrezania podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista a sviatok sv. Bazila Veľkého a v západnej tradícii je slávnosť Panny Márie Bohorodičky a zároveň v celej Cirkvi je Nový rok svetovým dňom modlitieb za pokoj. Z občianskeho hľadiska je začiatkom nového kalendárneho roka aj Dňom vzniku Slovenskej republiky.

Oznam pre veriacich

Drahí veriaci!

Po rozhodnutí vlády na odporúčanie Pandemickejkomisie SR bohoslužby až do 24.1.2021 budú bez účasti verejnosti.

Po usmernení našich biskupov požehnanie príbytkov bude v paschálnom období. 

Počas tohto obdobia veriaci budú účastní  na bohoslužbách skrze média, ako TV Logos, TV Lux a rádio Lumen.

o. Tomáš

Drahí veriaci farnosti Kojšov!

LOCKDOWN

Od 19.12.2020 bude vyhlásený lockdown (obmedzenie zhromažďovania pohybu obyvateľstva)

Podmienky vyhlásené hlavným hygienikom SR nám umožňujú byť v chráme za týchto podmienok:

– sedieť sa bude dať v každej druhej lavici

– je zakázané zaujať miesto na státie, dá sa len sedieť

– povinnosť mať rúško a dodržiavať rozostupy pri sedení

– (medzera jedno miesto medzi mnou a susedom)

– rodiny môžu sedieť spolu v jednej lavici

– stále platí dišpenz od účasti na liturgii, podľa okolností zvážte kedy a ako prídete na bohoslužby

– účasť na bohoslužbách môže byť aj návštevou cárskych časov alebo povečeria, pri ktorých bude možnosť pristúpiť ak k sv. prijímaniu (Eucharistii)

Oznam pre veriacich

Drahí veriaci! Od pondelka 16.11.2020 budú naše chrámy otvorené pre veriacich do kapacity 50 % priestoru nášho chrámu

Tu sú nariadenia:

(4) Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w) a y) zákona sa pre výkon hromadných podujatí podľa § 4 ods. 2 písm. b) ustanovujú nasledovné opatrenia:

a) vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradov umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,

b) pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

c) dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,

d) s výnimkou bohoslužieb s výlučne sediacimi veriacimi, počet účastníkov hromadného podujatia

v interiérovom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2,

e) dodržiavať respiračnú etiketu,

f) z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

g) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,

h) pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí kňaz, či iná osoba zúčastňujúca sa tohto úkonu (ďalej len „rozdávajúci“) dezinfikovať ruky,

i) v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky,

j) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,

k) zakazuje sa podávanie rúk,

l) v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou,

m) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov,

n) bohoslužby možno vykonávať len s výlučne sediacimi veriacimi a to tak, že:

1. je zabezpečené sedenie v každom druhom rade, alebo

2. medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch alternovať.