Drahí veriaci farnosti Kojšov!

Od 19.4.2021 bude obnovená možnosť účasti na bohoslužbách

Podmienky vyhlásené hlavným hygienikom SR nám umožňujú byť v chráme za týchto podmienok:

– kapacita je obmedzená na 1osobu/15 m² (neplatí pre deti do 10 rokov, ktoré sú s danou osobou)

– v našom chráme kapacita ľudí na sv. liturgii spolu s miestom na chóre je 25 osôb, v prípade väčšieho počtu ľudí je možnosť stáť vonku pri dodržaní predpisov

– sedieť sa bude dať v každej druhej lavici

– je zakázané zaujať miesto na státie, dá sa len sedieť

– povinnosť mať rúško a dodržiavať rozostupy pri sedení

– stále platí dišpenz od účasti na liturgii, podľa okolností zvážte kedy a ako prídete na bohoslužby

– v nedeľu budú tri liturgie, aby sme pokryli záujem tých čo budú chcieť prísť

– spovedať budem pol hodinu pred každou liturgiou cez týždeň

Od pondelka 19.4.2021 budú naše chrámy otvorené pre veriacich za daných podmienok

Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w) a y) zákona sa pre výkon hromadných podujatí podľa § 4 ods. 2 písm. b) ustanovujú nasledovné opatrenia:

a) vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradu umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami,

b) pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

c) dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,

d) dodržiavať respiračnú etiketu

e) z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

f) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,

g) v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku,

h) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,

i) zakazuje sa podávanie rúk,

j) v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou,

k) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov,

l) počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby; pokiaľ plocha určená pre návštevníkov nedosahuje 90 m2, v kostole alebo obdobnom priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 6 návštevníkov; táto podmienka sa

nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.