Drahí veriaci našej farnosti!

Chcem vás povzbudiť v tom, aby ste sledovali momentálne v tomto období zatvorenia chrámov pre verejnosť všetky dostupné média, ktoré prinášajú sv. liturgie a iné modlitby. Je to hlavne TV Lux, rádio Lumen a tv Logos, ktoré sa dá chytiť cez internet. Modlite sa sv. ruženec spoločne v rodinách a proste našu Klokočovskú Bohorodičku, sv. našich patrónov apoštolov Petra a Pavla, ako aj sv. Mikuláša arcibiskupa a divotvorcu z Myry, a sv. archanjela Michala, aby nad nami rozprestreli svoj ochranný plášť.

Prosme, aby čím skôr sme prekonali toto ťažké obdobie a a aby nadchádzajúci týždeň, ktorý patrí uctievaniu sv. kríža, bol pre nás pomocou v pochopení, že sa máme modliť a prinášať Bohu skutky pokánia, či už v láske a ohľaduplnosti voči iným, alebo v rodinách. Skúsme pomôcť si navzájom, tam kde vidíme, že sú starí ľudia, ponúknime im pomoc v podobe nakúpenia tých nevyhnutných vecí v obchode, aby oni predišli riziku nákazy. Používajme aj svätenú vodu a pokropme ňou miesto, kde žijeme. Nehanbime sa nosiť prikrývku tváre, je to pomoc v tom, aby sme boli ohľaduplní voči druhým a chránili ich i seba od možnosti nakazenia sa. Nevytvárajme v panike veľké zásoby, lebo sa môže stať že nebude dosť pre toho druhého.

V prvom rade snažte sa ostať tieto dva týždne doma, aj keď na to nie sme zvyknutí. Táto prevencia poslúži nám, aby sme predišli väčšiemu rozšíreniu chorôb v našej komunite, i vo všeobecnosti.

Každý deň sa modlím sv. ruženec a žehnám celú našu dedinu. Keď ma uvidíte chodiť po dedine, nie je to kvôli prechádzke, ale kvôli požehnávaniu domov a ulíc.

Každý deň sa budem modliť a obetovať sv. liturgiu (bez účasti verejnosti) za našu farnosť, za našich veriacich a za odvrátenie nákazy tejto choroby od nás.

Upozorňujem, že kontakt na kňaza a do úradu v tomto období vykonávajte telefonicky alebo emailom, nájdete ich na našej webovej stránke a na nástenke pred chrámom. V prípade potreby sv. zmierenia ma kontaktujte na telefón.

Modlite sa modlitbu, ktorú sme sa stále modlili pred ikonou najsv. Bohorodičky Klokočovskej. Ona obetuje svoje slzy za nás, aby sa Boh zmiloval nad nami a pomohol nám.

Každý deň o 8. hodine večer vás pozývam, aby sme sa duchovne zjednotili ako rodiny, v každom dome, spoločne pri modlitbe sv. ruženca za našu farnosť. Po tejto modlitbe vám pošlem duchovné požehnanie.

Žehnám vám a vyprosujem pomoc a Božiu ochranu, ktorú nám Kristus daroval pre preliatie svojej krvi na kríži.

+

Váš duchovný otec Tomáš

obrázok s modlitbou za ochranu ku Klokočovskej Bohorodičke v čase vírusovej epidémie